ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ร่วมมือ ม.ราชมงคลตะวันออก พัฒนาวิศวกรรม แนวทาง 7 กิจกรรม

Spread the love

             ส.ป.ก. ร่วมมือกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทำการ ลงนามความร่วมมือพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการสำรวจ เสริมความรู้เจ้าหน้าที่ ภายใต้กรอบและแนวทางความร่วมมือใน 7 กิจกรรมหลัก

           ในวันนี้ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีรายงานว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม   จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หรือ มทร.ตะวันออก ที่ ห้องประชุม ไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

                 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และองค์ความรู้วิชาการด้านการสำรวจ ตลอดถึงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญมาสนับสนุนภายใต้กรอบและแนวทางความร่วมมือใน 7 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1. การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงานแก่บุคลากรทั้งสองฝ่าย

2. การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ทรัพยากร เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. การพัฒนาการสำรวจรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่ง ด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

5. การพัฒนาระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข”

6. ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลระบบคลาวด์ (Cloud Computing)

7. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมไปถึงความร่วมมือในโครงการอื่น ๆ ในอนาคตที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

                ทั้งนี้ทั้งนี้ ในปัจจุบัน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ได้นำระบบการสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) และระบบรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ ส่งสุข  มาใช้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินที่มีการตอบสนองแบบ Real-time

               เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และมีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และองค์ความรู้ด้านวิชาการสำรวจขึ้นมารองรับ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นที่ยอมรับ เพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนภารกิจซึ่งกันและกัน ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *